Framtidens personidentifieringssystem

Om ID06

Sveriges Byggindustrier lanserade ID06 år 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare.

Projektet omfattar
Strategi
Utveckling
Design
Copy
Drift & support

Emma Svärd

Customer Support & Communication - ID06
“Tankbar are quick, responsive and reliable in everything from deliveries and deadlines to technical solutions. Tankbar have succeeded to get a good understanding of our targeted group and have implemented this into our collaborative work.”

Bakgrund

Ett helhetsomtag i flera delar

ID06 har ett flertal användningsområden och sedan starten har drygt 70 000 företag anslutit sig. Vårt arbete för ID06 påbörjades under hösten 2017 och grundarbetet färdigställdes i mars 2018.

Läs vidare om hur vi gjorde det.

Uppdragets omfattning

Vårt uppdrag för ID06 bestod av fyra delar:
1. Brandbook och en digital styleguide
2. Information och säljmaterial för ID06 2.0
3. Webbplats och nyhetsbrev
4. Digital media strategi

Brandbook

ID06 grafiska identitet

Inför kommande projekt behövde grunden till varumärkets beståndsdelar vara på plats och regelsatta. Då ID06 hade en ganska ytlig grafisk profilmanual från start och kommande projekt krävde eftertanke för en mer vidareutvecklad och konsekvent framtoning så tog vi fram en brandbook och en digital styleguide.

Visar på framsida och innehåll ur Brandbook

Brandbook och digital styleguide

Vidareutveckla och renodla

Vad vi gjorde

Vi valde att renodla och tydliggöra varumärket genom att skala bort överflödiga delar i den grafiska profilen. Vi adderade tydligare riktlinjer och beskrivningar när det gäller exempelvis logotypens uppställningar, devis/tagline, färgdefinitioner och dess inbördes hierarki, bildmanér samt en rad tillämpningar – allt från broschyrer till e-postsignaturer. Allt detta sammanställdes även i en digital styleguide. Brandbooken syftar till att visa hur ID06 grafiska profilering ser ut och framförallt se till att den efterlevs på bästa sätt. Den digitala styleguiden är en modern översättning av brandbooken där allt grundmaterial återfinns för nedladdning eller implementering oavsett karaktär – traditionell tryck/print eller digital produktion. Den digitala styleguiden togs fram i verktyget Frontify.

Funktionell styleguide

I styleguiden finns nedladdningsbart material och mer ingående definitioner av utvalda avsnitt. Alltid uppdaterad med den senaste versionen.

Resultat

Arbetet med varumärket resulterade i en uppskattad sammanställning av varumärket i såväl en tryckt brandbook som en användbar digital styleguide. ID06 fick en tydligare grund att stå på inför kommande kommunikationsinsatser.

Information och säljmaterial

Bakgrund

I samband med att ID06 utvecklar sina tjänster och sitt utbud av ID06-kortet till nya versioner så uppstår behovet av att kommunicera med kunder, partners och leverantörer. Uppdragsgivaren önskade att förmedla den nya större versionsuppdateringen både som tryckt folder och som digital publikation.

Brief och planering

Då beställaren befann sig i Göteborg kunde vi hålla uppstartsmöte och första brief över Skype. Relevanta delar avhandlades, där vi ställde frågor och fick de svar vi behövde för att dels kunna sätta upp en tidplan men även kunna kontrollera tillgängligheten för berörda förmågor på byrån.

Vår projektplanerare förde anteckningar vilket resulterade i en kontaktrapport som samtliga i den kommande arbetsgruppen kunde ta del av. En tidplan med avstämningspunkter, offert och ansvariga hos respektive part föreslogs och fastslogs samma dag som förfrågan kom in till oss.

Genomförande

Briefen och bakgrundsmaterialet gav oss väldigt mycket information. Vårt arbete blev att sortera, strukturera och förpacka informationen på ett för målgruppen förståeligt sätt. Ett team av berörda kompetenser samlades på byrån och vi gick igenom uppdraget på ett snabbt och effektivt sätt. Vi engagerade våra förmågor i copywriting, artdirection och illustration. Efter att vi gått igenom och fått godkänt på den tilltänkta dispositionen av foldern så arbetade vi fram texter och illustrationer och satte samman den layout som resulterade i ett korrektur till uppdragsgivaren. Vår illustratör föreslog att avsätta en helsida där vi pedagogiskt och smakfullt visar på det flöde som ID06 hantering innebär.

Resultat

Vi fick se en nöjd beställare som nu kunde nå ut till sina målgrupper mycket mer effektivt och samordnat – både i tryck och digitalt.

Webbplats

Ny sajt på rätt grunder

När grunden för varumärket var satt i brandbook och styleguide ombads uppdragsgivaren att bidra med underlag via våra mallstyrda dokument.

Underlag, möte och tidplan

Uppdragsgivaren ombads att fylla i Behovsanalys och Upplevelseanalys – två mallstyrda dokument som vi arbetat fram. De mallstyrda dokumenten syftar till att ge oss en välgrundad bakgrund till de vägval vi ställs inför under arbetet med den nya webbplatsen. Utifrån svaren som ID06 bidrog med så kunde vi gemensamt tydliggöra målsättningar, ambitionsnivåer och förväntningar både när det gäller funktionalitet och design. Detta gick vi igenom på ett gemensamt uppstartsmöte där samtliga i arbetsgruppen deltog. Mötet resulterade i en tydlig tidplan kopplat till avstämningspunkter och ansvariga för respektive moment.

Strategi

SEO-analys

Inför omarbetningen av webbplatsens struktur så genomförde vi en kortare SEO-analys, som syftade till att se hur väl den nuvarande webbplatsen presterade – vad som fungerade bra och mindre bra. Lärdomarna av analysen integrerades i den nya sajtstrukturen.

Sajtstruktur och målgruppsanpassning

Ett förslag på ny sajtstruktur togs fram och visualiserades genom verktyget Slickplan – där vi tillsammans med kunden kan arbeta iterativt med webbplatsens struktur. Vi rensade även upp och städade i den befintliga strukturen, där exempelvis vissa sidor fick nya namn. Den sida som tidigare hette ”Legalt” bytte namn till ”Om kortet”. Målgruppsanpassningen var viktig då sajten i huvudsak vänder sig till tre definierade grupper:

  • De som vill kontrollera om företag är anslutna till ID06
  • De som vill kontrollera om ett ID06-kort är aktivt
  • Partners för korttillverkningen

Baserat på denna information byggde vi om strukturen för att tillmötesgå dessa målgruppers behov i form av tydligare ingångar som visas tidigt i navigationen och på startsidan. Målet var att hitta ett så rakt och relevant besöksflöde som möjligt – allt för att göra det tydligt för besökaren, men även för Google.

Design

Från skisser till prototyp

När strukturen godkänts i Slickplan blev nästa steg i arbetet med nya webbplatsen att sätta upp en prototyp över innehållet på nyckelsidorna. Denna prototyp kallas även för wireframe och används för att tydliggöra sambandet och hierarkin mellan sajtens väsentliga delar samt innehållets förhållande till varandra. Prototypen togs fram av oss och delades i projektgruppen där alla inblandade kunde ta del av och lämna kommentarer direkt på valda delar i skissen.

Användarvänlig webbplats

Användarvänlig design

Arbetet med strategi och designstruktur var en stabil bas för webbdesignen. Grundelementen i designen var redan satta i den digitala styleguiden i form av färger, typografi och bilduttryck. Med en avskalad och modern design fick webbplatsen ett lättnavigerat och överskådligt uttryck. Sajten fick också en användarvänlig avdelning med FAQ (Frågor och svar). Detta var av stor vikt då webbplatsen är relativt informationstung och ständigt uppdateras med nya information.

Responsiviteten – att sajten anpassar sig efter skärmstorleken – moderniserades för att fungera optimalt såväl på den stora skärmen som på mobiltelefonen.

Iterativ arbetsmetod

Designen presenterades löpande för uppdragsgivaren, där ställningstaganden och val i formgivningen förklarades och exemplifierades innan designen hanterades i en till korrekturrunda. När designarbetet nått en punkt där vi tillsammans med uppdragsgivaren var nöjda utförde vi ett par användartester. Fokus låg på navigationen till de nyckelsidor vi tagit fram – med syftet att säkerställa att användarupplevelsen låg i linje med målsättningarna.

Mailchimp används för e-brev

Nyhetsbrev

Fortfarande en central informationskanal

Bakgrund

Som en del i den uppdaterade digitala närvaron och mot bakgrund av den informationsintensitet som ID06 periodvis har kring krav och regler, så såg vi ett behov av att ta fram ett nyhetsbrev som en kommunikationskanal.

Genomförande och resultat

Den uppdaterade grafiska profilen som används på nya webbplatsen låg till grund för nyhetsbrevets utformning. Vi valde att arbeta med och sätta upp mallarna för ID06 i det webbaserade verktyget MailChimp – ett idag kostnadseffektivt och pålitligt verktyg där vi har möjlighet att kundanpassa såväl utformning som utskickslistor på ett för kunden smidigt sätt. ID06 använder idag nyhetsbrevet för att snabbt och enkelt nå ut med affärskritisk information till sina utvalda mottagare.

Digital media strategi

I kommunikationsarbetet för våra uppdragsgivare har vi specialistkompetens inom de sociala mediekanalerna. Ett område som de senaste åren vuxit kraftigt och gått från att vara ett perifert fenomen till att idag ofta utgöra en bas i en verksamhets kommunikationsarbete. Arbetet med sociala medier är omfattande och kräver dedikerade medarbetare som dagligen hanterar de olika sociala plattformarna. ID06 är ett bra exempel på hur vi på Tankbar hjälper våra kunder med digital media strategi och genomförande av strategin.

Brief

Närvaron i sociala medier kommer ofta på tal när uppdragsgivaren ser över sin webbplats. Så var det också med ID06. Briefen till Tankbar bestod i att vi skulle definiera behovet av och föreslå hur ID06 ska gå tillväga i sociala medier baserat på den position de har och de kommunikationsutmaningar som finns.

Genomförande och insikter

Tankbar har en utarbetad metod som är effektiv och kvalitetssäkrande. Kunden får fylla i ett formulär som hjälper oss och kunden att ta de rätta besluten, baserat på ett antal definierade faktorer.

Berörda personer på ID06 fyllde i vårt digitala formulär som därefter sammanställdes och summerades av vår sociala medie-ansvarige. Baserat på de svar som kom fram tog vi fram en Digital media strategi – ett dokument som alltid finns tillgängligt och uppdaterat bakom en säker inloggning.

Resultatet visade att ID06 idag saknar en generell plan för sociala medier och framförallt att de framgent ska fokusera sina insatser till två kanaler – YouTube och LinkedIn. Orsaken till kanalvalen består främst i hur ID06 målgrupper rör sig på webben och tar del av innehåll. Valet av kanaler baseras också på den typ av kommunikationsbudskap som ID06 förmedlar.

Målinriktat- och målgruppsanpassat arbete

Idag är det väldigt viktigt att kunna påvisa effekten av de insatser vi gör, inte minst i kommunikativa sammanhang. Utifrån våra formulär kunde vi tillsammans med ID06 definiera målgrupper i form av besökstyper per kanal. För YouTube handlade det om att locka nya tittare, presumtiva köpare och nå nya målgrupper. Detta görs koordinerat med insatser i de valda kanalerna, men även via remarketing (återbearbetning av målgruppen) på Google AdWords. På LinkedIn ligger tonvikten främst på att hitta presumtiva kunder, locka nya medarbetare och få företagssidan att växa.

Och resultatet?

Tankbars arbete resulterade i en omfattande strategi som berör de valda kanalerna, hur kunden bör agera och vilken typ av innehåll som ska produceras. I strategin finns rekommendationer kring exempelvis inläggens frekvens och mest optimala publiceringsfönster. Hela strategin är skräddarsydd för ID06, där personalresurs varit en del av grundfaktorerna.

Arbetet med de sociala kanalerna har bidragit till att ID06 idag arbetar på ett strategiskt och målinriktat sätt, där vi ser tydliga framsteg i besöksstatistik, visningar och engagemang kring ID06 produkter och tjänster – såväl på webbplatsen som i digitala medier.

När ID06 stärker sin sociala närvaro så görs det i symbios med övriga digitala framsteg. Detta gör att strategidokumentet behöver uppdateras ständigt. Det är ett levande dokument som visar hur ID06 ska agera i en föränderlig värld.

Den nya webbplatsen såg dagens ljus första gången i augusti 2018.