Policy avseende integritet och marknadsföring

 

1. Allmänt

1.1 Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur Tankbar AB, org. nr 556516-0255, Östra Storgatan 3, 611 34 Nyköping, e-mail: info@tankbar.com, (”Tankbar”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.2 Integritetspolicyn gäller Tankbars behandling av personuppgifter som samlas in vid användning av vår webbplats, förfrågningar, kundmöten och vid evenemang.

1.3 Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR).

 
 

2. Personuppgiftsansvarig

2.1 Tankbar är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 
 

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Tankbar samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du använder dig av kontaktformulären på vår webbplats.

3.3 När du fyller i att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev så behandlar vi dina personuppgifter.

3.4 Skickar du en förfrågan till oss behandlar vi dina personuppgifter.

3.5 Vi samlar in dina personuppgifter om du ger oss ditt samtyckte till det under ett kundmöte eller evenemang.

 
 

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som besöker vår webbplats
De personuppgifter Tankbar samlar in och behandlar om dig i egenskap av besökare av vår webbplats är:

 • IP-adress och information om din användning av Tankbars webbplats

4.2 För dig som fyller i kontaktformulär
De personuppgifter Tankbar samlar in och behandlar om dig som använder kontaktformulären på vår webbplats är:

 • Namn
 • Företag
 • E-post
 • Ditt meddelande

4.3 För dig som vill prenumerera på vårt nyhetsbrev
De personuppgifter Tankbar samlar in och behandlar om dig när du fyller i på vår webbplats att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev är: 

 • Namn
 • E-post

4.4 För dig som skickar en förfrågan till oss
De personuppgifter Tankbar samlar in och behandlar om dig när du skickar oss en förfrågan är:

 • Namn
 • Företag
 • E-post
 • Telefonnummer

4.5 För dig som träffar oss på ett kundmöte eller evenemang
De personuppgifter Tankbar samlar in och behandlar om dig när vi ses på ett kundmöte eller evenemang och som du i så fall samtycker till:

 • Namn
 • Företag
 • E-post
 • Telefonnummer
 
 

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som besöker vår webbplats
Tankbar behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. För dig som besöker vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Få en bild av hur du som besökare använder webbplatsen. 

5.2 För dig som fyller i kontaktformulär
Tankbar behandlar personuppgifter för dig som fyller i kontaktformulär i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom tillhandahållande av support.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Tankbars varor och tjänster.
 • Tankbars och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

5.3 För dig som vill prenumerera på vårt nyhetsbrev
Vi behandlar dig som fyller i din e-postadress på vår webbplats personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund.
 • Lämna information och rikta marknadsföring per e-post.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Möjliggöra personliga inbjudningar via e-post.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

 5.4 För dig som skickar en förfrågan till oss
Tankbar behandlar personuppgifter för dig som skickar en förfrågan till oss i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom tillhandahållande av support.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

5.5 För dig som träffar oss på ett kundmöte eller evenemang
Tankbar behandlar personuppgifter för dig som träffar oss på ett kundmöte eller evenemang i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom tillhandahållande av support.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Tankbars tjänster.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.
 

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Tankbar baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi uppgifter om dig som kund, ditt beteende på vår webbplats, din interaktion med Tankbar samt ditt intresse av våra tjänster.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka e-post till dig om våra tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på statistik från e-postutskick. Tankbar behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Tankbar ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 
 

 7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

 

 Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter   Lagringstid
För att du ska kunna besöka vår webbplats. Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund IP-adress och information om din användning av Tankbars webbplats Så länge det behövs för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.
För att du ska kunna fylla i kontaktformulären på vår webbplats. Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund
 • Namn
 • Företag
 • E-post
 • Telefonnummer

Så länge det behövs för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.
För att du ska kunna prenumerera på vårt nyhetsbrev. Intresseavvägning
 • Namn
 • E-post
Så länge du prenumererar på våra nyhetsbrevsutskick.
För att du ska kunna skicka en förfrågan till oss. Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund
 • Namn
 • Företag
 • E-post
 • Telefonnummer
Så länge det behövs för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.
För att du ska kunna ge oss dina personuppgifter på ett kundmöte eller evenemang. Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund
 • Namn
 • Företag
 • E-post
 • Telefonnummer
Så länge det behövs för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.
 
 

8. Profilering

8.1 Tankbar kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är kund. Om du är kund analyseras information om hur du använder vår webb, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med för att tillhandahålla dig utskick som vi tror passar dig.

8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa oss eller genom att kontakta info@tankbar.com. När Tankbar har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

 
 

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Tankbar kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Tankbars rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9.2 Tankbar sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast integrerat med Tankbar.

 
 

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Vi kommer inte att sälja eller dela med oss av dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

 

11. Ändring av integritetspolicy

11.1 Tankbar har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Tankbar kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. 

 

12. Skyddet av dina personuppgifter

12.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Tankbar har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 

13. Dina rättigheter

13.1 Tankbar ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Tankbar kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att begära

a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

13.4 Tankbar kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.7 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@tankbar.com. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 
 

14. Cookies

14.1 På denna webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används för att följa vad du gör på webbplatsen. Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och session cookies.

14.1.1 Permanenta cookies
En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På denna webbplats används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen.

14.1.2 Session cookies
En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder denna webbplats tjänster.

14.2 Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

14.3 Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området, läs gärna mer om cookies på deras webbplats.

 

15. Analysverktyg för webbstatistik

15.1 Denna webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

15.2 Om du inte vill att dina besök på denna webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare. Tillägget hämtar du på Googles webbplats. Du kan också neka användningen av cookies (se ovan) genom att välja vissa inställningar i webbläsaren.

 

 

16. Produktion

16.1 Webbplatsen är producerad av webbyrån Tankbar.com.

 
 

17. Kontaktinformation

17.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.